RAEEL

Rae Ettevõtete Liit
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Tutvustus

24.mail 2023 asutati Rae Ettevõtete Liit, mille eesmärgiks on esindada Rae valla ettevõtjate ühiseid huve, olla Rae valla omavalitsuse partneriks valla arendamisel ja muuta ettevõtjasõbralikumaks kohapealset ettevõtluskeskkonda ning aidata kaasa keskkonnamõjude vähendamisele tegevuste loomisele.

Rae Ettevõtete Liidu juhatuse esimeheks valiti SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Hannes Ojangu. “Mul on väga hea meel, et Rae valla ettevõtted on koondunud. Saab öelda, ete ettevõtete või ettevõtjate piirkondlik omavaheline koondumine on juba pika traditsiooniga. Piirkondlikult on nad koondunud nii formaalselt kui ka mitteformaalselt. Siinkohal pole oluline ehk niivõrd mis vormis, vaid tahtes üheskoos teha midagi rohkemat kui igapäevane ettevõtlus.” Rae Ettevõtete Liidul näeb Ojangu suurt potentsiaali. “Rae vallas on üle kolme tuhande ettevõtte, mis on ühe Eesti kohaliku omavalitsuse vaates väga suur number ja ka väga suur potentsiaal. Tegelikult on juba pikalt olnud õhus küsimus, miks vallas ei ole moodustatud sellist liitu. Kuid sellised algatused ei sünni iseenesest, vaid keegi peab haarama initsiatiivi, et seda protsessi vedada. Siinkohal suur tänu Rae vallavalitsusele, kes initsatiivi haaras ja ettevõtetele mõtet tutvustas.” “Otsustasime liituda Rae Ettevõtete Liiduga, et üheskoos teiste ettevõtetega tõsta ettevõtluse populaarsust ning tõhustada koostööd nii ettevõtetele kui ka ettevõtete ja valla vahel. Rae valla suhteliselt suure tööandjana tunneme ka sotsiaalset vastutust toetamaks kohalikku kogukonda oma nõu ja jõuga piirkonna arengu jätkumisel,” sõnas Via 3L OÜ tegevjuht Urmas Uudemets.

AS Schenker tegevjuht Janek Saareoks leiab, et liit peaks kujunema põhiliseks suhtluskanaliks ettevõtjate ja valla vahel. “Liidu eesmärgiks on muuta ettevõtlus- ja ka elukeskkonda paremaks, rääkides kaasa Rae valla arengus. Liit on just see, mis on puudu olnud, et tekiks eluterve ja osapoolte huve arvestav kooslus.”

Urmas Uudemets lisab, et üheks peamiseks ootuseks on Rae valla kui ettevõtlusele soodsa keskkonna turundamine. “meil on olemas keskkond, et meelitada valda investeeringuid ja suuri ettevõtteid. Samuti on ootuste pingereas üsna kõrgel kohal koostöös vallaga ühistranspordivõrgu reorganiseerimine, mis vastaks ka toimetavate ettevõtete vajadustele.” “loodan, et ka paljud teised Rae valla ettevõtted liituvad selle eestvedamisega ja koos suudame rohkem,” kutsub Janek Saareoks kõiki valla ettevõtteid tegevusega liituma.

Liidu asutajad ja liikmed on: AQ Trafotek AS, CV Partner OÜ, NBFI production OÜ, Via 3L OÜ, Everaus Kinnisvara OÜ, ABB AS, Autohalle OÜ, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Elamusspordikeskus Ühing MTÜ, Altos Teed OÜ, Harju Tarbijate Ühistu, radius Machining OÜ, AS Schenker, AS TREF Nord.

17.10.2023 valis üldkoosolek juhatuse esimeheks Janar Muttiku (Everaus Kinnisvara OÜ).

2023

MAI 2023

Rae Ettevõtete Liidu asutamine

SEPTEMBER 2023

Omavalitsuspäev

OKTOOBER 2023

Ettevõtluspäev

OKTOOBER 2023

Üldkoosolek

DETSEMBER 2023

Üldkoosolek

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2024

VEEBRUAR 2024

Ümarlaud Rae Vallavalitsusega

MAI 2024

Üldkoosolek

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_03.png
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_05.png

Väärtused

Koostöö: Julgustame aktiivset ja vastastikku kasulikku koostööd Rae valla ettevõtjate vahel
ning panustame ühiste eesmärkide saavutamisse.

Avatus: Oleme avatud uutele ideedele, lähenemisviisidele ja koostöövõimalustele, edendades mitmekesisust ja innovatsiooni.

Eetika ja Ausus: Peame kinni kõrgetest eetikanormidest ja aususe põhimõtetest, tagades usaldusväärse suhtluse nii liikmete kui ka teiste osapooltega.

Vastutustundlikkus: Tunneme vastutust Rae valla ettevõtluskeskkonna edendamise ees, pöörates erilist tähelepanu jätkusuutlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele.

Missioon

Rae Ettevõtete Liidu missiooniks on esindada Rae valla ettevõtjate ühiseid huve, tugevdada kohalikku ettevõtluskeskkonda, edendada jätkusuutlikku arengut ning olla aktiivne partner Rae valla omavalitsuse ja kogukonnaga.

Visioon

Rae Ettevõtete Liit soovib olla tunnustatud ja aktiivne ettevõtjate ühendus, mis kujundab Rae valla ettevõtluskeskkonda, inspireerides ja toetades ettevõtjaid innovatsiooni, vastutustundlikkuse ja ühise edu suunas. Liit näeb ettevõtlust kui olulist jõudu kohaliku kogukonna arengus ja heaolu tagamisel.

laine-ülemine
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

RAEEL juhatus

Janar-Mutik

Everaus Kinnisvara OÜJanar Muttik

+372 55533077
janar@everaus.ee
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2023/08/Iren-Tomski.jpg

CV Partner OÜIren Tomski

+372 53571278
iren@cvp.ee
Tauri-Tilk

Elamusspordikeskus Ühing MTÜTauri Tilk

+372 5088458
tauri@spotoftallinn.ee
Urmas-Uudemets

Via 3L OÜUrmas Uudemets

+372 55502404
urmas.uudemets@via3l.eu
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2024/02/5C8A2194-850x1280.jpg

Solider Solutions OÜErik Tammesson

+372 5020954
erik@solider.ee

Asutajaliikmed

Rae Ettevõtete Liidu asutajad

Raeel põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Rae Ettevõtete Liit (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Rae Ettevõtete Liit (lühendina RAEEL) ning ühingu asukoht on Rae vald, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa Rae piirkonna edendamisele, konkurentsivõimelise ja investeeringutele avatud ettevõtluskeskkonna loomisele, Rae elukeskkonna ja kuvandi parandamisele ning keskkonnamõjude vähendamisele, samuti Rae piirkonnas tegutsevate ettevõtete arengule ning uute ettevõtete tekkimisele.
1.4. Ühingu eesmärgi saavutamiseks tegeleb Ühing järgmiste Rae valda ning vallas ettevõtlusega seonduvate turundustegevustega:
1.4.1. Avaldab Rae Ettevõtete Liidu infokirja ja kirjutab Rae keskkonda tutvustavaid artikleid ja postitusi erinevates meediakanalites;
1.4.2. Korraldab kontaktüritusi Rae tutvustamiseks, korraldab Rae külaliste vastuvõttu;
1.4.3. Esindab Raed Ühingu eesmärgi seisukohast olulistes koostöövõrgustikes japrojektides;
1.4.4. Korraldab Rae keskkonda edendavaid kampaaniaid;
1.4.5. Esindab Raed messidel, konverentsidel jms. Rae turundamise seisukohast olulistel ettevõtmistel.
1.4. Ühingu eesmärgi saavutamiseks ning Rae ettevõtete arengule kaasaaitamiseks tegeleb Ühing liikmete huvide eest seismisel, Ühingu liikmete jaoks oluliste ja vajalike projektidega tegelemisel, nende arendamisel ning ettevõtlust arendavate uute initsiatiivide ellukutsumisel ja juhtimisel.
1.5. Ühing tegeleb aktiivselt Ühingule uute liikmete ning koostööpartnerite leidmisega.
2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine, ühingust väljaastumine ja ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu põhikirja.
2.2. Ühingu liikmeks võib olla ettevõte, kelle juriidiline aadress on registreeritud Rae vallas või kelle tegevus/ettevõtlus toimub Rae valla territooriumil.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.5. Ühingust väljaastumiseks esitab ühingu liige juhatusele kirjaliku avalduse ja juhatus kinnitab selle ühe kuu jooksul.
2.6. Juhatus võib ühingu liikme välja arvata, kui liige:
2.6.1. on kahjustanud või kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
2.6.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
2.6.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
2.6.4. ei ole viimase kolme (3) aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.6.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.7 Juhatuse poolt ühingust välja arvatud liige võib juhatuse otsuse tühistamiseks pöörduda kirjaliku avaldusega juhatuse otsusele järgneva üldkoosoleku poole.
2.8 Esmase liikmeks astumise avalduse mitte kinnitamisel juhatuse poolt, võib ettevõte esitada liikmeks astumise avalduse juhatuse otsusele järgnevale üldkoosolekule otsustamiseks.
2.9. Ühingul võib olla toetajaliige, kes oma tegevusega panustab Ühingu eesmärkide saavutamisse. Toetajaliikme liitumise tingimused kinnitab Ühingu juhatus.
3. Liikmete õigused ja kohustused:
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse
3.1.2. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekul, saada seal informatsiooni ühingu juhtorganite tegevusest ja väljavõtteid ning ärakirju ühingu üldkoosoleku otsustest
3.1.3. osa võtta kõigist ühingu poolt korraldatavatest üritustest
3.1.4. esitada ühingu juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid
3.1.5. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi
3.1.6. omada teisi põhikirjas sätestatud õigusi
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.2.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja täitma muud varalised kohustused õigeaegselt;
3.2.3. enne liikmest lahkumist tasuma kõik võlgnevused;
3.2.4. võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
3.2.5. mitte avaldama kolmandatele, ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni ühingu tegevusest, mis on üldkoosoleku või juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;
3.2.6. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma postiaadressi, registreerimiskoodi, kontakttelefoni ja e-maili ning andmete muutumisel teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates nende muutumisest;
3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi õigusi ja kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel ja ühingu liikme nõusolekul.
3.4. Ühingu liikmele lisaõiguse (sh varalise õiguse) omistamiseks, selle lõpetamiseks või muutmiseks, samuti lisakohustuse (sh varalise kohustuse) panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal liikmel on üks (1) hääl. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. eesmärgi muutmine;
4.2.3. juhatuse liikmete määramine;
4.2.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu ja makstavate hüvitiste määramine;
4.2.5. eelarve kinnitamine ja muudatuste tegemine;
4.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.7. ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.2.8. juhatusele nõusoleku andmine ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamiseks, omandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks ning tehinguteks, mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega;
4.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1. järgneva majandusaasta eelarve kinnitamiseks;
4.3.2. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.3. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
4.3.4. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud otsustusvõimeks nõutav arv liikmeid, kutsutakse korduskoosolek uuesti kokku üldkoosoleku algse päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul alates kvoorumit mitteomanud üldkoosoleku toimumise kuupäevast. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohal olevate liikmete arvust, kui kohal on vähemalt kaks ühingu liiget;
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamus nõuet.
4.7. Põhikirja muutmiseks, ühingu reorganiseerimiseks või lõpetamiseks on nõutav vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.
5. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub kolm (3) kuni seitse (7) liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmete kandidaadid esitatakse 7 päeva enne üldkoosolekut. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe (aseesimehed).
5.3. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi või teised juhatuse liikmed vähemalt poolte juhatuse liikmetega koos.
5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
5.5.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;
5.5.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
5.5.3. ühingu tegevuskava ja eelarve projektide koostamine;
5.5.4. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;
5.5.5. ühingu vara kasutamise ja käsutamine vastavalt seaduse, põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
5.5.6. ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine ja töötajate töölt vabastamine, töörühmade moodustamine, töötajate töölevõtmise korra kinnitamine;
5.5.7. Määrab liikmemaksu arvutamise põhimõtted ja teeb üldkoosolekule ettepaneku liikmemaksu kinnitamiseks;
5.5.8. Liikme liikmemaksu suurendamise/vähendamise otsustab juhatus vastava avalduse alusel.
5.6. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
5.7. Kui juhatus on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele, vastutab juhatus võlausaldajate ees solidaarselt.
5.8. Juhatuse liikmele võib üldkoosoleku otsuse alusel maksta juhatuse liikme ülesannetele ja ühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Juhatuse liikmel on õigus nõuda juhatuse liikme ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist vastavalt üldkoosoleku poolt heakskiidetud hüvituse määrale.
6. Ühingu vara
6.1. Ühingu tööks ja eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid saadakse liikmemaksudest, toetustest, koostöö- ja abiprogrammidest; asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest jms..
6.2. Ühing kasutab oma põhikirjalise tegevusega seotud ülesannete täitmiseks kogutud vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
6.3. Ühingule üleantav raha kantakse ühingu pangaarvele. Ühingule üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus. Juhatus hindab ühingule üleantava vara ning teeb vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks ühingu omandisse.
7. Revisjonikomisjon
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks valib üldkoosolek kuni 3 (kolmeks) aastaks revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Revisjonikomisjoni liikmeks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega ühingu raamatupidaja.
7.3. Juhatuse ja muu ühingu organi liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
7.4. Revisjonikomisjon või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ühingu liikmete vahel või vastavalt üldkoosoleku poolt langetatud otsusele.

Mittetulundusühingu Rae Ettevõtete Liit põhikiri on kinnitatud 24.05.2023.
Mittetulundusühingu Rae Ettevõtete Liit põhikiri on muudetud üldkoosolekul 17.10.2023.

Dokumendid

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Rae Ettevõtete Liit (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Rae Ettevõtete Liit (lühendina RAEEL) ning ühingu asukoht on Rae vald, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa Rae piirkonna edendamisele, konkurentsivõimelise ja investeeringutele avatud ettevõtluskeskkonna loomisele, Rae elukeskkonna ja kuvandi parandamisele ning keskkonnamõjude vähendamisele, samuti Rae piirkonnas tegutsevate ettevõtete arengule ning uute ettevõtete tekkimisele.
1.4. Ühingu eesmärgi saavutamiseks tegeleb Ühing järgmiste Rae valda ning vallas ettevõtlusega seonduvate turundustegevustega:
1.4.1. Avaldab Rae Ettevõtete Liidu infokirja ja kirjutab Rae keskkonda tutvustavaid artikleid ja postitusi erinevates meediakanalites;
1.4.2. Korraldab kontaktüritusi Rae tutvustamiseks, korraldab Rae külaliste vastuvõttu;
1.4.3. Esindab Raed Ühingu eesmärgi seisukohast olulistes koostöövõrgustikes japrojektides;
1.4.4. Korraldab Rae keskkonda edendavaid kampaaniaid;
1.4.5. Esindab Raed messidel, konverentsidel jms. Rae turundamise seisukohast olulistel ettevõtmistel.
1.4. Ühingu eesmärgi saavutamiseks ning Rae ettevõtete arengule kaasaaitamiseks tegeleb Ühing liikmete huvide eest seismisel, Ühingu liikmete jaoks oluliste ja vajalike projektidega tegelemisel, nende arendamisel ning ettevõtlust arendavate uute initsiatiivide ellukutsumisel ja juhtimisel.
1.5. Ühing tegeleb aktiivselt Ühingule uute liikmete ning koostööpartnerite leidmisega.
2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine, ühingust väljaastumine ja ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu põhikirja.
2.2. Ühingu liikmeks võib olla ettevõte, kelle juriidiline aadress on registreeritud Rae vallas või kelle tegevus/ettevõtlus toimub Rae valla territooriumil.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.5. Ühingust väljaastumiseks esitab ühingu liige juhatusele kirjaliku avalduse ja juhatus kinnitab selle ühe kuu jooksul.
2.6. Juhatus võib ühingu liikme välja arvata, kui liige:
2.6.1. on kahjustanud või kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
2.6.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
2.6.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
2.6.4. ei ole viimase kolme (3) aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.6.5. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.7 Juhatuse poolt ühingust välja arvatud liige võib juhatuse otsuse tühistamiseks pöörduda kirjaliku avaldusega juhatuse otsusele järgneva üldkoosoleku poole.
2.8 Esmase liikmeks astumise avalduse mitte kinnitamisel juhatuse poolt, võib ettevõte esitada liikmeks astumise avalduse juhatuse otsusele järgnevale üldkoosolekule otsustamiseks.
2.9. Ühingul võib olla toetajaliige, kes oma tegevusega panustab Ühingu eesmärkide saavutamisse. Toetajaliikme liitumise tingimused kinnitab Ühingu juhatus.
3. Liikmete õigused ja kohustused:
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse
3.1.2. osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekul, saada seal informatsiooni ühingu juhtorganite tegevusest ja väljavõtteid ning ärakirju ühingu üldkoosoleku otsustest
3.1.3. osa võtta kõigist ühingu poolt korraldatavatest üritustest
3.1.4. esitada ühingu juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid
3.1.5. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi
3.1.6. omada teisi põhikirjas sätestatud õigusi
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.2.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu ja täitma muud varalised kohustused õigeaegselt;
3.2.3. enne liikmest lahkumist tasuma kõik võlgnevused;
3.2.4. võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;
3.2.5. mitte avaldama kolmandatele, ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni ühingu tegevusest, mis on üldkoosoleku või juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;
3.2.6. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma postiaadressi, registreerimiskoodi, kontakttelefoni ja e-maili ning andmete muutumisel teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates nende muutumisest;
3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi õigusi ja kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel ja ühingu liikme nõusolekul.
3.4. Ühingu liikmele lisaõiguse (sh varalise õiguse) omistamiseks, selle lõpetamiseks või muutmiseks, samuti lisakohustuse (sh varalise kohustuse) panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal liikmel on üks (1) hääl. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. põhikirja muutmine;
4.2.2. eesmärgi muutmine;
4.2.3. juhatuse liikmete määramine;
4.2.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasu ja makstavate hüvitiste määramine;
4.2.5. eelarve kinnitamine ja muudatuste tegemine;
4.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.7. ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.2.8. juhatusele nõusoleku andmine ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamiseks, omandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks ning tehinguteks, mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega;
4.2.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1. järgneva majandusaasta eelarve kinnitamiseks;
4.3.2. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.3. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
4.3.4. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud otsustusvõimeks nõutav arv liikmeid, kutsutakse korduskoosolek uuesti kokku üldkoosoleku algse päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul alates kvoorumit mitteomanud üldkoosoleku toimumise kuupäevast. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohal olevate liikmete arvust, kui kohal on vähemalt kaks ühingu liiget;
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamus nõuet.
4.7. Põhikirja muutmiseks, ühingu reorganiseerimiseks või lõpetamiseks on nõutav vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.
5. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub kolm (3) kuni seitse (7) liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmete kandidaadid esitatakse 7 päeva enne üldkoosolekut. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe (aseesimehed).
5.3. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi või teised juhatuse liikmed vähemalt poolte juhatuse liikmetega koos.
5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
5.5.1. ühingu igapäevategevuse korraldamine;
5.5.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
5.5.3. ühingu tegevuskava ja eelarve projektide koostamine;
5.5.4. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;
5.5.5. ühingu vara kasutamise ja käsutamine vastavalt seaduse, põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
5.5.6. ühingu töötajatega töölepingute sõlmimine ja töötajate töölt vabastamine, töörühmade moodustamine, töötajate töölevõtmise korra kinnitamine;
5.5.7. Määrab liikmemaksu arvutamise põhimõtted ja teeb üldkoosolekule ettepaneku liikmemaksu kinnitamiseks;
5.5.8. Liikme liikmemaksu suurendamise/vähendamise otsustab juhatus vastava avalduse alusel.
5.6. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
5.7. Kui juhatus on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele, vastutab juhatus võlausaldajate ees solidaarselt.
5.8. Juhatuse liikmele võib üldkoosoleku otsuse alusel maksta juhatuse liikme ülesannetele ja ühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Juhatuse liikmel on õigus nõuda juhatuse liikme ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist vastavalt üldkoosoleku poolt heakskiidetud hüvituse määrale.
6. Ühingu vara
6.1. Ühingu tööks ja eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid saadakse liikmemaksudest, toetustest, koostöö- ja abiprogrammidest; asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest jms..
6.2. Ühing kasutab oma põhikirjalise tegevusega seotud ülesannete täitmiseks kogutud vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
6.3. Ühingule üleantav raha kantakse ühingu pangaarvele. Ühingule üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus. Juhatus hindab ühingule üleantava vara ning teeb vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks ühingu omandisse.
7. Revisjonikomisjon
7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks valib üldkoosolek kuni 3 (kolmeks) aastaks revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli.
7.2. Revisjonikomisjoni liikmeks või audiitoriks ei või olla ühingu juhatuse liige ega ühingu raamatupidaja.
7.3. Juhatuse ja muu ühingu organi liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
7.4. Revisjonikomisjon või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ühingu liikmete vahel või vastavalt üldkoosoleku poolt langetatud otsusele.

Mittetulundusühingu Rae Ettevõtete Liit põhikiri on kinnitatud 24.05.2023.
Mittetulundusühingu Rae Ettevõtete Liit põhikiri on muudetud üldkoosolekul 17.10.2023.

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks Rae Ettevõtete Liidu (edaspidi nimetatud Liit) liikmed tunnistavad ja kinnitavad kohustust oma klientide, tarnijate ees müüa tooteid ja teenuseid kindlaksmääratud ning üheselt mõistetavatel tingimustel, ajada oma äri eetiliselt, heas usus ja vastavalt seadustele ning rahvusvahelistele lepetele, seades klientide ja teenuste kasutajate rahulolu saavutamise oma peamiseks eesmärgiks.

Tulenevalt eelnimetatud põhimõtetest annavad Liidu liikmed juhatusele kohustuse ja volitavad juhatust järgida ja jälgida Liidu liikmete poolt järgmiste põhimõtete täitmist:
➢ Liidu liikmed täidavad kõiki seadustega sätestatud kohustusi ja teevad koostööd seadusandlike institutsioonidega.
➢ Liidu liikmed kohustuvad müüma tooteid ja osutama teenuseid ausa kohtlemise printsiibi alusel, lähtudes seadusest ja rahvusvahelistest lepetest.
➢ Liidu liikmed kohustuvad kohtlema teisi ettevõtjaid lugupidamisega ja õiglaselt, kohustuvad hoiduma avaldamast halvustavaid kommentaare, põhjendamatuid süüdistusi ning eksitavaid seisukohavõtte teiste ettevõtjate või nende toodete ja teenuste kohta.
➢ Liidu liikmed kohustuvad oma tegevuses järgima ühiskonnaeetilisi käitumisnorme.
➢ Liidu liikmetel on keelatud valetada või esitada eksitavaid andmeid oma firma või tegevuse kohta.
➢ Liidu liikmetel on keelatud oma äris kasutada muid ebaausaid võtteid.
➢ Liidu liikmed kohustuvad tunnistama ja täitma Liidus vastuvõetud otsuseid, mis on vastavuses Liidu põhikirjaga ja Eesti Vabariigi seadustega.

Protseduurid eetikakoodeksi rikkumisel
➢ Juhatus või Liidu liige, kellel on põhjust uskuda, et teine Liidu liige on rikkunud Eetikakoodeksit ja Liidu põhikirja, esitab sellekohase kirjaliku pöördumise juhatusele.
➢ Pärast pöördumise esitamist saadab juhatus kirja koos pöördumise koopiaga vastavale Liidu liikmele nõudega esitada juhatusele seletus esitatud pöördumisele.
➢ Liidu liige, kelle kohta pöördumine esitati, esitab juhatusele omapoolse kirjaliku seletuse kahe nädala jooksul juhatuse vastava kirja saamisest. Juhatus võib teistelt Liidu liikmetelt küsida seisukohta.
➢ Juhatus vaatab pöördumise koos esitatud seletuse ja Liidu liikmetelt laekunud seisukohtadega läbi ja võtab vastu otsuse kahe nädala jooksul Liidu liikmete seisukohtade esitamise tähtaja möödumisest.
➢ Eetikakoodeksi rikkumise tuvastamisel on juhatusel õigus avaldada liikmele noomitus või liige Liidust välja arvata.
➢ Otsus edastatakse kõigile Liidu liikmetele.
➢ Liidu endine liige, kes on Liidust Eetikakoodeksi rikkumise tõttu välja arvatud, omab õigust taotleda Liidu liikmeks saamist 1 (ühe) aasta möödumisel tema väljaarvamisest, esitades Juhatusele rahuldavad tõendid selle kohta, et taotleja on võtnud tarvitusele meetmed Liidust väljaarvamise põhjuste edaspidiseks vältimiseks.
➢ Kõikidel Liidu liikmetel on õigus esitada mistahes ajal, mistahes tõendeid juhatusele oma seisukohtade kaitseks.
➢ Vastuolu korral Liidu Põhikirja ja Eetikakoodeksi sätete vahel on ülemuslik esimene.

Toetajaliikme liitumise tingimused
MTÜ Rae Ettevõtete Liidu (RAEEL) toetajaliikme liitumise tingimused

Kehtib alates 02.05.2024

1. Toetajaliikme mõiste:
1.1. Toetajaliikmed on ühingu liikmed, kelle tegevus toetab ühingu eesmärke, kuid kes ei ole asutajaliikmed ega liikmed vastavalt ühingu põhikirjale.

2. Liitumise kord ja tingimused:
2.1. Toetajaliikmeks võib olla ainult juba ühingu liikmeks oleva juriidilise isiku tütarettevõtted ja/või sidusettevõtted.
2.2. Toetajaliikme vastuvõtmine toimub toetajaliikme allkirjastatud avalduse alusel.
2.3. Toetajaliikme ühinguks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
2.4. Toetajaliikme liikmelisus kehtib 1 (ühe) kalendriaasta (01.01-31.12).
2.5. Toetajaliikme liikmemaks on 200€ (kakssada) kalendriaastas.

3. Toetajaliikme õigused, kohustused ja kitsendused:
3.1. Toetajaliikmel on õigus:
3.3.1. osaleda üldkoosolekul, saada seal informatsiooni ühingu juhtorganite tegevusest ja väljavõtteid ning ärakirju ühingu üldkoosoleku otsustest
3.1.2. osa võtta kõigist ühingu poolt korraldatavatest üritustest
3.1.3. esitada ühingu juhtorganitele ettepanekuid
3.1.4. osaleda töörühmade töös
3.1.5. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi
3.2. Toetajaliige on kohustatud:
3.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.2.2. tasuma õigeaegselt toetajaliikmemaksu ja täitma muud varalised kohustused õigeaegselt;
3.2.3. enne toetajaliikmest lahkumist tasuma kõik võlgnevused;
3.2.4. mitte avaldama kolmandatele, ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni ühingu tegevusest, mis on üldkoosoleku või juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;
3.2.5. teatama ühingu juhatusele ühingu toetajaliikmete arvestuse pidamiseks oma postiaadressi, registreerimiskoodi, kontakttelefoni ja e-maili ning andmete muutumisel teatama uued andmed hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates nende muutumisest;
3.3. Toetajaliikmemaksule täiendavaid varalisi õigusi ja kohustusi võib ühingu toetajaliikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel ja toetajaliikme nõusolekul.
3.4. Kitsendused:
3.4.1. Toetajaliige ei saa osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekul.
3.4.2. Toetajaliige ei saa valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse.
3.4.3. Toetajaliikme visuaalset identiteeti ei kuvata ühingu kodulehel ega sotsiaalmeedia kanalites.
3.4.4. Toetajaliige ei saa kasutada RAEEL-i visuaalset identiteeti.

4. Toetajaliikme väljaarvamine:
4.1. Toetajaliikme võib ühingust välja arvata põhikirjast tulenevalt ühingu liikmetega samadel alustel.
4.2. Ühingu liikme väljaarvamisel arvatakse sama otsusega välja ka väljaarvatava liikmega seotud olevad toetajaliikmed käesoleva korra punkt 2.1 alusel.
4.3. Toetajaliikme liikmelisus lõppeb automaatselt kalendriaasta lõppemisega.

Kinnitatud juhatuses 02.05.2024

RAEEL CVI

Logo tähendus

logos on kogu organisatsiooni nimetus pikalt välja kirjutatud. Ettevõtte suhtluskeel on sõbralik ent lugupidav ja professionaalne. Selle edasiandmiseks on valitud kirjastiili nimega Cuyabra. See kirjastiil on nii teravate, kui ka ümarate osadega, Ümaramad osad lasevad formaalsust rohkem vabaks ja jätavad pehmema sõbralikuma mulje. Logos on rõhutatud sõna Rae, mis viitab liidu asukohale.

Elemendid

Logos oln kasutatud kahte noole elementi. Need võiksid läbivalt joosta erinevates disainides. Nooled sümboliseerivad liikumist, edu ja suunda. Nooled läbivad sõna “Liit”. Väiksem nool läheb sisse ja suurem tuleb välja. See (RAEEL) loodud liit aitab noolel suuremaks saada ja on nagu hüppelaud.

Värvid

Külma rohelise ja lilla kooslus. Roheline sümboliseerib tasakaalu, värskust, kasvu, elu ja viljakust. Lilla omakorda sümboliseerib fantaasiat, loovust ja tulevikule suunatust.

https://raeel.ee/wp-content/uploads/2023/08/logo-2.png
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2024/01/liikmemark-2.png

Liikmemärk

Liikme märki võivad Rae Ettevõtete Liidu liikmed kuvada oma kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

Asutajaliikme märki võivad Rae Ettevõtete Liidu asutajaliikmed kuvada oma kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

Lae alla .pdf fail.

https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_03.png
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_05.png
„Läbi RAEEL-i saame kohalikku ettevõtlust propageerida ning Rae valla keskkonda ettevõtja sõbralikumaks muuta.“
UrmasVia 3L
„Mina soovin Rae valla arengus kaasa rääkida!“
JanekSchenker
“Minu soov on ühineda ettevõtluse ja kogukonna koostööd edendava algatusega ning panustada kohaliku piirkonna arengusse tugeva ettevõtluse, töökohtade loomise ja jätkusuutlike võimalustega kohalikele elanikele.“
IrenCV Partner
"RAEEL eesmärk peab olema suhtlemise ja infovahetuse parandamine Rae valla ja piirkonna ettevõtete vahel selliselt, et oleks kasu kogu valla arengule ning vallas elavatele inimesed tunnetaksid, et nendega arvestatakse ning nad on kaasatud”
Janar Muttik Everaus Kinnisvara
“Meie eesmärk on panustada kohalike inimeste heaolusse, luues mitmekesiseid sportimistingimusi ja vaba aja veetmise võimalusi koostöös teiste Rae valla ettevõtetega”
Tauri TilkSpot of Tallinn
“Edukas riik ja -omavalitsus baseerub tegusatel inimestel ja edukal ettevõtlusel! Kui see potentsiaal suunata koostööle, luuakse eeldused suurepäraste tulemuste saavutamiseks!”
Hannes OjanguHarju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
“Eesmärk on tuua ettevõtlus lähemale Rae vallale, mis aitaks kaasa Rae valla arengule ja atraktiivsemaks elamis- ning töötamise paigaks muutumisele.”
Silver RaudAutoHalle OÜ
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://raeel.ee/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Soovid liituda Rae Ettevõtete Liiduga?

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image