Tuleviku töömaailma kimbud ehk Rae Gümnaasium kutsub ettevõtteid andma omal alal valikkursust gümnasistidele.

Mõtteid kogutakse aprillikuu lõpuni ning maikuus kaardistatakse saabunud ideed ja seejärel võetakse ühendust detailide täpsustamiseks. Augustikuus korraldab kool minikoolituse “Kuidas planeerida tõhusat tundi?” toetuseks neile, kes pole varem õpetaja rollis olnud.
Valikkursuse mõtte saab teele panna siit https://rae.edu.ee/koolist/oppekava-lugu/oppekava-lugu-5

Õppija läbib igal õppeaastal tuleviku töömaailma valikkursuste kimbu (3 kursust) gümnaasiumi peale 9 kursust 22 valikkursusest

Eesmärk on  tutvustada tehnoloogia ja inseneeria valdkondi ( ka teisi valdkondi) ning see on võimalus avastada endas uusi võimeid ja huvisid.

Õppeperioodist ja kursuse ülesehitusest

 • Õppeperiood kestab 1. septembrist suvevaheaja alguseni (9.06.2025)
 • Õppeperioodi lõpetab riigigümnaasiumide vaheline valikkursuste nädal.
 • Õppeperioodis on 175 õppepäeva ja 4 vaheaega
 • Gümnaasiumis 5 paralleeli igas astmes.
 • Ühe kursuse pikkus on 21 õppetundi (1 õppetund 70 min)
 • Õppetund võib toimuda õpiruumis õpetaja ja kaasõppijatega või õpetaja juhendamisel iseseisva õppena üksi või rühmas või ka väljaspool kooliruume.
 • Kursusest vähemalt 20% on juhendatud iseseisev õpe.
 • Kursus lõpeb kokkuvõtva hindega ehk kursusehindega.
 • Valikkursused algavad koolipäevadel alates kella 15.00.
 • Kursuse brutotasu on 808€ (koos maksudega 1080€).
 • Õpilased valivad valikkursusi septembri alguses.

Ootused valikkursustele

Praktiline – nt praktilised tegevused teadmiste ja seoste loomiseks

Koostöine – nt koosõppimine paaris, grupis

Seos päriseluga – nt õppimine igapäeva kogemustest

Seos tulevase tööeluga – nt praktika töökohas, töövari

Seos erinevate õppeainetega – nt muusika ja matemaatika lõimitud kursus

Õppimine majast väljas – nt majanduseteemaline tund pangas

Virtuaalne sisuloome õppimise eesmärgil – nt õppijate loodud õppematerjal

Sisend õpilasuurimuse või praktilise töö tegemiseks – nt turundustegevuse läbivimine ja analüüsimine

Ootused kursuse kavale

 • Kursuse nimi – Ole loov! Kutsu edasi lugema!
 • Koostaja(d) – Nimi + amet (tegevusvaldkond)
 • Kursuse maht ja korraldus – 1 kursus = 21×75 minutit (kontakttunni pikkus on 70 minutit). Kui suures mahus toimub kursus kontaktõppena, e-õppena, iseseisvaõppena? Mitu tundi nädalas?
 • Sihtrühm – Kas kursus on mõeldud ainult G1, G2, G3 lennule või kõigile? 2024/2025. õppeaastal keskendume rohkem G1 valikkursustele
 • Eeldused kursusel osalemiseks – Kas ja milliseid eelteadmisi kursusel osalemiseks on vaja? Eelduskursus?
 • Osalejate maksimaalne arv – Minimaalne arv kursuse avamiseks on üldjuhul 12
 • Kursuse toimumise aeg ja koht – September-november või detsember-veebruar või märts-mai, juuni? Rae Gümnaasium või …?
 • Vajalikud õppematerjalid ja -vahendid – Millised materjalid/vahendid peavad õppijal endal olema? Kas ja kui on omaosalus?
 • Kursuse lühikirjeldus – Mis on kursuse eesmärk?
 • Õpitulemused – Millised teadmised ja oskused õppija kursuselt omandab?
 • Õppesisu – Milliseid teemasid kursusel käsitletakse?
 • Läbi tasub mõelda ka tagasisidemeetodid. Kuidas kujuneb kursusehinne? Valikkursus võib olla lõpphindena arvestatud/mittearvestatud.

Mõtteid kogutakse aprillikuu lõpuni ning maikuus kaardistatakse saabunud ideed ja seejärel võetakse ühendust detailide täpsustamiseks. Augustikuus korraldab kool minikoolituse “Kuidas planeerida tõhusat tundi?” toetuseks neile, kes pole varem õpetaja rollis olnud.

Valikkursuse mõtte saab teele panna siit https://rae.edu.ee/koolist/oppekava-lugu/oppekava-lugu-5