Töise koostöö algus: 15.02.2024. leppisid Rae Ettevõtete Liit ja Rae Vallavalitsus kokku ühises tegevuskavas ettevõtluskeskkonna parendamiseks.
 
Pildil vasakult Kädi Kuhlap, Rae valla noorsootöö spetsialist; Marju Randlepp, Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja; Maie Liblik, Rae valla arendusjuht; Hannes Ojangu, Rae valla abivallavanem; Urmas Uudemets, Rae Ettevõtete Liidu juhatuse liige; Meelis Rõigas, Rae valla arendus- ja haldusameti juhataja; Janar Muttik, Rae Ettevõtete Liidu juhatuse esimees; Iren Tomski, Rae Ettevõtete Liidu juhatuse liige; Ivari Rannama, Rae valla abivallavanem.

15. veebruaril 2024 kogunesid Rae Ettevõtete Liidu (RAEEL) ja Rae Vallavalitsuse liikmed (vald) ümarlaual, et arutada Rae valla ettevõtluskeskkonna hetkeolukorda ja arengut ning teha konkreetsed sammud edasisteks tegevusteks. Kõik osapooled nägid valla tulevikku innovatiivse, edumeelse ja uuendustele avatud töö- ja elukeskkonnana. Arutluse fookuses olid kohaliku transpordi sidusus, teede talvine olukord, planeeringud ja kommunikatsioon ning noorte haridus- ja karjäärivõimalused.

Koostöökokkuleppe sõlmimine.

RAEEL tegi ettepaneku sõlmida koostöökokkulepe liidu ja valla vahel. Rae Vallavalitsus kooskõlastab leppe teksti asutuse siseselt ja leping allkirjastatakse osapoolte vahel käesoleva aasta märtsikuu jooksul.

Vald andis teada, et plaanib avada Rae valla arengukava ja soovib RAEELi, kui valla strateegilist partnerit, arengukavas välja tuua.

Liikuvus / transport.

Transpordi teemad puudutasid valla erinevate piirkondade ühistranspordivõrgustikku ning nende sidumist. RAEEL tõi välja liikmete peamised murekohad, mis on kehva ühendus Tallinna kesklinnast kaugemale jäävate piirkondadega ja vastassuunaline pendelränne. RAEEL lisas, et kohalikud ettevõtted soovivad kaasa rääkida uute liinide rajamisel ja on valmis koostöös valla ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega (PEÜK) välja töötamisele sisendit andma.

Vald tõstatas finantseerimise küsimuse – töötajate transpordi korraldamine tähendab ettevõtetele tihti erisoodustusmaksu rakendamist ja leidis, et Rae vald võiks algatada arutelu Rahandusministeeriumiga erisoodustusmaksu kohaldamise küsimustes.

Liikuvuse ja transpordi, sh ühistranspordi teemadel alustab tööd töörühm, kuhu kaasatakse ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Talvine teehooldus.

RAEELi liikmed tõid liidu üldkoosolekul välja, et talvisel ajal on tihti suured veokid tööstusparkides ja kaubaveo aladel kinni takistades töötajate õigeaegset tööle-koju jõudmist, veoste õigeaegset kohaletoimetamist ning tarne tähtaegadest kinnipidamist ( näiteks Põrguvälja kant). Libedusetõrjet ei kasutata ja teehoolduse nõudeid ei kontrollita.

RAEEL täiendas ümarlaual, et lisaks libedusetõrje teemadele on küsimus ka teehoolduse tiheduses ning hoolduse teostamise ebamõistlikus jaotuses, st. hetkel teostab Rae vallas talihooldust Transpordiamet, Rae vald, ettevõtted ja maaomanikud. Ettevõtted on soetanud oma tehnika või kasutavad omi lepingupartnereid. Liidu liikmed näevad võimalusi koostöös valla ja Transpordiametiga ressursse ühildada. RAEEL tegi ettepaneku kaardistada ohtlikumad kohad, kus liigub rasketehnika, ning analüüsida lisaks kloriidide / graniidi kasutamise / mittekasutamise ning karestamise võimalusi.

Vald tõdes võimalikke vigu teede planeerimise ja geodeesia vallas ning nõustus, et ohtlike kohtade kaardistamine annaks hea ülevaate teedel toimuvaga ja aitaks järgmist hooaega paremini planeerida. Sel aastal on valla poolt talihooldust teostavatel partneritel palutud soetada ja kasutada freese ning ajutiste liikluskorralduse muudatustega püüdnud olukorda leevendada.

Lepiti kokku, et RAEEL suhtleb ettevõtetega ja kaardistab talvised probleemkohad enne järgmist hooaega. Talihoolduse teemadele lahenduste leidmiseks koostatakse töörühm ning Vallavalitsus kaasab RAEELi esindajad valla loodavasse töörühma Transpordiametiga koostöövõimaluste leidmiseks.

Planeeringud ja kommunikatsioon.

Ettevõtted ja Vallavalitsus soovivad parendada nii üldist kui ka planeeringutega seotud kommunikatsiooni ja infovahetust. Ettevõtted soovivad selget ülevaadet valla nägemusest piirkonna arengus. Vald soovib konkreetsemat ajakava kehtestatud planeeringute ja väljastatud ehituslubade arendustempost, et koostöös luua terviklik pilt Rae arengusuundadest ja -vajadustest. RAEEL leidis, et arengu- ja arendustempot tuleks planeerida valla ja arendajate koostöös. Arendajad ja maaomanikud on valmis panustama (näiteks lasteaedade ehitus vmt piirkonda vajalik) ning aruteludesse tuleks kaasata ka ELVESO esindajaid.

Vald tõdes, et rahvaarvu juurdekasv on pidurdunud, kuude lõikes juurdekasv vähenenud üle poole võrra ja on tekkinud auk 20-30 aasta vanustes noortes. Lähiajal on valmimas Rae valla ühisveevärgi arengukava, mille eesmärk on keskkonnasäästlikult arendada piirkondi, kus ressurss on juba kättesaadav. Üldisem eesmärk on tuua teenused inimestele lähemale ja kättesaadavamaks. Vald soovib RAEELi kaasata Rae arengustrateegia aruteludesse. Lisaks eeltoode leidis, vald, et planeeringute arutellu tuleks kaasata tsiviilkaitse ja turvalisuse küsimusi. Näiteks ehitada päästekeskuseid tööstusaladele, kes osutab teenust kohalikule elanikkonnale. Päästekeskustega seonduvalt tõi RAEEL lauda riikliku kriisivaru juba täna hoidvad ettevõtted. Ehk neid teemasid tuleks koos vaadelda ning uurida sisendit lisaks Päästeametile ka MKM-ilt ja KAM-ilt.

Ka neil teemadel jätkub töö töörühmas. Lisaks kaasab Vallavalitsus RAEELi esindaja arengustrateegia aruteludesse. RAEEL koondab info, millise tempoga on arendajad ja maaomanikud planeerinud edasi minna.

Noored ja ettevõtlus.

RAEELi liikmed ja Rae Vallavalitsus on mõlemad huvitatud sellest, kuidas ettevõtted saaksid koolides oma teadmisi ja kogemusi jagada ning noorte arengusse panustada eesmärgiga motiveerida noori naasma peale õpinguid töötama ja elama Rae valda. Vallal on selleks mitmeid väljundeid nagu ettevõtlus- ja karjääripäevad, õpilasmalev, ettevõtete külastused jm. RAEELi liikmed on valmis panustama ajaliselt jagades teadmisi ja oskuseid koolides ning üksikprojektide raames. Samuti on liidu liikmed valmis pakkuma praktikakohti ning ootavad vallalt sisendit, mis ulatuses ja millisel viisil saab kaasa lüüa.

Vald on koostööst väga huvitatud, ning kutsus RAEELi panustama 25.09.24 toimuvasse karjääripäeva. Leiti, et ettevõtete külastused jm karjäärialane info peaks olema suunatud ka lisaks põhikoolinoortele ja teatud määral isegi lasteaialastele. Liidu liikmetel on võimalus panustada õpilasmalevasse, mille eesmärk on anda noortele esimene turvaline töökogemus ja -kasvatus. Koostöös koolidega võiksid ettevõtjad anda valikaineid. Vallal on omapoolne soov saada sisendit, mis teemad huvitavad ettevõtjaid ettevõtlus- ja karjääripäevadele kohale tulema.

Kui ettevõttel pole võimalik ajaliselt panustada aja soovivad noori rahaliselt toetada, siis saab vald ettevõttele väljastada toetussummas arve ning omalt poolt pakkuda vastu reklaampinda toodetel või teenustel, mis selle summa eest soetatud on. Lisaks võivad ettevõtted toetada ka toodetega või pakkuda laojääke, mida koolid või lasteaiad saavad ära kasutada.

Koostöö koolide, valla ja ettevõtete vahel saab alguse juba 12. märtsil, mil kohtutakse sügisese karjääripäeva tegevuskava paika panemiseks. Samuti tehakse koostööd sügisese ettevõtluspäeva raames. Vald viib RAEELi kokku koolide ja gümnaasiumi esindajatega koostöö laiendamiseks.

Tegevustoetuse taotluse tagasilükkamine.

Rae Vallavalitsus lükkas tagasi RAEELI möödunud aasta taotletud tegevustoetuse taotluse 2024 aasta eelarvest. Toetuse mittesaamise põhjusteks toodi asjaolu, et RAEEL polnud taotlemise hetkeks ühte aastat tegutsenud. Samuti oli KOV siseselt kahtlusi RAEELi vajalikkusest. Vald leidis, et liidul tuleks rohkem ja võimalikult laialdaselt näidata oma tegevust ja vajalikkust ka omavalitsuse üksuste siseselt. Käesoleval aastal tõenäoliselt toetusmeetmeid pakkuda ei ole – kõiksugused muudatused eeldaksid Volikogu otsust eelarve muutmise näol.

RAEEL leidis, et kogu protsess oleks pidanud olema läbipaistvam. RAEEL oleks soovinud rohkem informatsiooni taotluse jooksvast menetlusest ja võimalust taotlust Volikogu või eelarvekomisjoni ees kaitsta.

Tulemuseks kaastakse RAEELi esindajad arengukava avamise raames kokku kutsutavatesse töörühmadesse, ning liit avaldab oma info võimalikult laialdastes kanalites.

Järgmine töine kohtumine RAEELi ja Rae Vallavalitsuse vahel toimub juba mais!