2023. aasta sügisel läbi viidud Rae valla liikuvusuuringu tulemused

19.01.24 korraldas Rae Vallavalitsus Rae valla liikuvuse töötoa, kus Tallinna Ülikooli Linnakorralduse tudengid andsid ülevaate Rae valla liikuvusuuringu projekti tulemustest. Projekti raames uuriti Rae vallas paiknevate ettevõtete töötajate transporti, ühistranspordipeatusi ning laste võimalusi liikuda iseseisvalt huvialaringidesse.

Ettevõtete töötajate transporti uuris kaks töörühma, kes tõid välja peamiseks probleemkohtadeks:

 • ühistranspordiühendus puudub või ei käi sobivatel aegadel
 • ühistranspordipeatus on kaugel
 • ühistranspordi kasutamine eeldab mitmeid ümberistumisi
 • kiirliinide puudus, puuduvad vajalikud ühendused Tallinna linnaosadega
 • kergliiklusteede võrgustik ei ole sidus
 • ettevõtted teevad suuri kulutusi töötajate transpordiks
 • ettevõtete koostööd töötajate veo osas takistab erinev töögraafik

Töörühmade ettepanekud olukorra parendamiseks:

 • Rae valla planeerimisotsuste sidumine ühistranspordisüsteemi arendamisega
 • ettevõtjate transpordivajaduste kaardistamine ning omavaheline tihe suhtlus valla ja ettevõtjate vahel
 • maakonnaliinide viimine takti- ja vajaduspõhisele süsteemile ja eri transpordiliikude kombineerimine (liikuvuskeskused)
 • Tallinna ühistranspordiliinide pikendamine
 • erisoodustusmaksu kaotamine tööliste transpordikuludelt, mis vajab riigi tasemel seaduste muutmist
 • sõidujagamise populariseerimine

Ühistranspordipeatusi uurinud töörühmad keskendusid peamiselt multimodaalsete liikuvuskeskuste rajamise võimalikusesse. Välja toodi kaks peamist asukohta –  Kindluse kooli kant Assakul ja Lagedi rongipeatus. Toonitati mugavusteenuste olemasolu vajadust liikuvuskeskustes sh erinevate transpordivahendite, nagu jalgratas, tõukeratas või auto, rendivõimalusi.

Peamised ettepanekud ühistranspordi peatuste parendamiseks:

 • kellajad klappima elu ja ümberistumistega
 • viimane miil mugavaks ja turvalisemaks
 • peatuste asukohad jalakäiatele lähemale
 • puuduvad peatused ja liinide suunad täita
 • ootamine huvitavamaks
 • ringliin
 • liikuvuskeskuste arendamine
 • valgustuse parendamine peatustes ja jalgratta vm teise sõiduvahendi parkumisvõimalused

Kaks töörühma uurisid laste võimalusi liikuda iseseisvalt huvialaringidesse. Töörühmad leidsid:

 • ühistransport piirkonniti olematu või ebaloogiline. Bussigraafik ei ole piisavalt tihe / ei ühti huviringide graafikuga
 • õhtuti ei ole piisavalt väljumisi, mistõttu jäävad osad huvialaringid lastele kättesaamatuks
 • kergliiklustee võrgustik on puudulik, halvasti hooldatud
 • bussipeatused asuvad kaugel
 • Tallinn-Tartu maanteel puuduvad turvalised teeületuskohad ja ühendused
 • lapsevanemad ei usalda last üksi liiklema

Ettepanekud lahendusteks:

 • lisada bussiväljumisi õhtustele aegadele
 • soodustada huvihariduse mitmekesistumist piirkondades
 • parendada jalg- ja jalgrattateede võrgustikku ning talihoolet
 • parendada ühendust üle Tallinn-Tartu maantee
 • prioritiseerida algklassilaste iseseisvat liikumist

Tulemuste tutvustamisele jätkus arutelu töörühmades. Ettevõtete töötajate transporti uurinud rühmade arutelus osalesid ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse esindajad ja Vallavalitsuse esindaja. Peamiste takistustena nähti rahastuse laekumist erinevatesse „rahakottidesse“ ja nende vahel finantseerimise keerukusse. Potentsiaalsete lahendustena nähti ettevõtete maksude osalist laekumist kohaliku omavalituse eelarvesse. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse esindaja leidis, et liini vajadust hindavad osapooled erinevalt, ning tihti lõppkokkuvõttes ole piisavalt kasutajaid liini käivitamiseks. Kõik osapooled nägid lahendusena erisoodustusmaksu tingimuste muutmist, ent ka selle muutmise keerukust riigi tasandil. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on huvitatud edasisest koostööst nii omavalitsuse kui ettevõtjatega Rae valla ühistranspordivõrgustiku arendamisel ja ühtse piletisüsteemi loomisel. Töörühm leidis, et oluline märgusõna, mis võiks kõlama jääda, on koostöö.

Antud kohtumine oli osa Euroopa teadusprojektist CARIN-PT ja toimus Tallinna Ülikooli ning Rae valla koostööl. Jaanuarist juunini toimub Lagedil kogukonnaga koosloome protsess, mille kaudu luuakse sisendit Lagedi üldplaneeringusse ning Rae valla liikuvuskavasse.

(pildil vasakult RAEEL-i juhatuse esimees Janar Muttik ja juhatuse liige Urmas Uudemets)

Share