Töise koostöö algus: Rae Ettevõtete Liit ja Rae Vallavalitsus leppisid kokku ühises tegevuskavas ettevõtluskeskkonna parendamiseks.

Värskelt ilmunud Rae Sõnumite märtsi numbris räägime RAEEL-i ja Rae Vallavalitsuse ümarlaua teemadel.

15. veebruaril kogunesid Rae Ettevõtete Liidu ja Rae Vallavalitsuse liikmed ümarlaual, et arutada Rae valla ettevõtluskeskkonna hetkeolukorda ja arengut ning teha konkreetsed sammud edasisteks tegevusteks. Kõik osapooled nägid valla tulevikku innovatiivse, edumeelse ja uuendustele avatud töö- ja elukeskkonnana. Arutluse fookuses olid kohaliku transpordi sidusus, teede talvine olukord, planeeringud ja kommunikatsioon ning noorte haridus- ja karjäärivõimalused.

Transport ja teehooldus
Transpordi teemad puudutasid valla erinevate piirkondade ühistranspordivõrgustikku ning nende sidumist mitte ainult Tallinna kesklinnaga, vaid ka teiste pealinna linnaosadega. Ettevõtted soovivad olla kaasatud uute transpordiliinide kavandamisesse ning mõlemad osapooled rõhutasid avaliku ja erasektori koostöövajadust. Talvise teehoolduse osas väljendasid ettevõtted valmisolekut ressursside jagamiseks ja koostööks, et tagada tõhusam ja turvalisem teehooldus. Sellel teemal alustatakse ohtlike lõikude kaardistamist, et tõsta valmisolekut järgmiseks hooajaks ja vähendada liiklusohtlike olukordade teket talvisel ajal. Töö jätkub töörühmas.

Rae valla ja ettevõtete vaheline kommunikatsioon seoses valla arenguplaanidega
Nii ettevõtted kui ka vallavalitsus soovivad parendada nii üldist kui ka planeeringutega seotud kommunikatsiooni ja infovahetust. Ettevõtted soovivad selget ülevaadet valla nägemusest piirkonna arengus. Vald soovib konkreetsemat ajakava kehtestatud planeeringute ja väljastatud ehituslubade arendustempost, et koostöös luua terviklik pilt Rae arengu- suundadest ja -vajadustest. Ka neil teemadel jätkub töö töörühmas.

Noorte kaasamine ja ettevõtlus
RAEELi liikmed ja Rae Vallavalitsus on mõlemad huvitatud sellest, kuidas ettevõtted saaksid koolides oma teadmisi ja kogemusi jagada ning noorte arengusse panustada eesmärgiga motiveerida noori naasma peale õpinguid töötama ja elama Rae valda. Vallal on selleks mitmeid väljundeid nagu ettevõtlus- ja karjääripäevad, õpilasmalev, ettevõtete külastused jm. Koostöö koolide, valla ja ettevõtete vahel saab alguse juba 12. märtsil, mil kohtutakse sügisese karjääripäeva tegevuskava paika panemiseks. Vald viib RAEELi kokku koolide ja gümnaasiumi esindajatega koostöö laiendamiseks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et on alanud avatud dialoog ja partnerlus kohaliku omavalitsuse ja Rae Ettevõtete Liidu vahel valla ettevõtluskeskkonna jätkusuutlikkuse ja innovatiivsuse tagamiseks. Järgmine kohtumine RAEELi ja Rae Vallavalitsuse vahel toimub juba mais.

Kõigil Rae vallas tegutsevatel ettevõtetel on võimalus kaasa rääkida liitudes Rae Ettevõtete Liiduga. Liitumiseks vaata: raeel.ee/liitumine

Rae Sõnumid veebis: https://rb.gy/ryyl3v

Share